Năm Mới Sẽ Tốt Lành, Nếu Chúng Ta Tiếp Nhận Và Sống Tình Yêu Của Thiên Chúa

Thứ Sáu, Ngày 4 tháng 1-2013


Năm mới sẽ tốt lành, nếu chúng ta tiếp nhận và sống tình yêu của Thiên Chúa