Phương Đông xin gởi bài hát Kinh KÍNH MỪNG, viết cho cộng đồng.

http://i1116.photobucket.com/albums/k565/tranphuongdong/KinhKINHMUNG.png