Nghệ thuật Giảng dạy Đức Tin
(Dành cho GLV)
http://www.eobearsoftware.com/web_images/biblebooks_256.png

Thiên Chúa Cha dạy con cái Ngài thế nào? Con cái thế nào thì Ngài chấp nhận chúng như...