Hướng về Mẹ
Sáng tác: Bạch Quỳnh
(Thánh Ca Phụng Vụ I - Gp. Nha Trang)

http://www.gxvinhhuong.net/ThanhCa/LoiNhac_PDF/BachQuynh/Huong ve Me _ BQ .pdf