http://gxthohoang.net/media/k2/items/cache/4146e53ad3135f7b51a909904808e7b3_XL.jpg

Tình Góa
Bài Suy Niệm Chúa nhật XXXII TN B Của Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
Thể Hiện: Lê Anh...