Lễ Thánh Phanxicô Xavie 03/12

Nhập lễ :
Ca tụng Thánh Phanxicô Xaviê
http://www.calendi.com/thanhnhac/uploaded/michelle/CaTungThanhPhaxicoSavie-VC.pdf
Kính Thánh Phanxicô Xaviê...