Bài hát theo ý Tin Mừng CHÚA NHẬT XIII NĂM B (28.6.2009)
TIN VÀO THIÊN CHÚA (Mc 5,34-43)