Lịch sử Giáo xứ
Năm 1939, một số giáo dân từ miền Bắc di cư đến đồn điền cao su Ông Quế làm công nhân và lập nên Giáo xứ Ông Quế.

Trong thời gian đầu, cộng đoàn Giáo xứ Ông Quế chưa có các cơ sở...