Gia đình Truyền thông Giáo phận Banmêthuột mừng bổn mạng - 2015

http://gxthohoang.net/media/k2/items/cache/1c8af348024f5d6c84703ef3d1a3c4e4_XL.jpg


Mỗi năm một lần, Gia đình Truyền thông Giáo...