bài hát truyền thống tại Đền Thánh Martin ở Hố nai/ Đồng nai.
Đk:
ai cho người bé mọn này chỉ một chén nước lã thôi, là trao ban cho chính ta/ là giơ tay đón nhận ngưòi.......

mình cám ơn/