Đi tu là làm dâu trăm họ, được lòng người này thì mất lòng người kia!
Mỗi người một vẻ...
Nhưng xin Chúa nâng đỡ cho những ai đã - đang & sẽ có ý hướng theo Chúa!!!