GIÁO XỨ BÙI THƯỢNG, GIÁO HẠT TÂN MAI

SÁNG: THỨ 2 - THỨ 7 : 4h chuông 1; 4h15 chuông 2
CHIỀU - THỨ 2;3;4: 17h đọc 50 kinh.
- THỨ 5: 17h lễ thiếu nhi
- THỨ 6: Chầu Thánh thể
...