Giáo Xứ Thuận An ở đâu vậy anh dominico_dung ơi? vì ở Hạt Quảng Đức GP Ban Mê Thuột cũng có gx Thuận An