ngày xưa Juda bán chuá song và đã biết sợ hãi ăn năn thống hối nếu ông đừng cãi lại Đức Chuá Trời thì sau khi chuá chiụ hết ông sẽ được phần thưởng cứu rỗi nhưng do ông cãi lệnh ĐCT và đi tự tử nên...