Nhìn khó hiểu quá! Đó là những bông trắng do bầu trời, do ánh sáng hay do máy ảnh vậy?