Trong Kinh Thánh chỉ có ghi lại là Juda tự sát, còn Juda có xuống hỏa ngục hay không thì không hề nói tới ... Điều này chỉ có Chúa mới biết được thôi ...

Hội Thánh có quyền quyết đoán một người...