Tự sát ở Nhà thờ Đức Bà Paris chống hôn nhân đồng tính


http://www.viet.rfi.fr/sites/viet.filesrfi/imagecache/rfi_43_large/sites/images.rfi.fr/files/aef_image/zzz ND...