Luân lý Công giáo khẳng định: Không thể dùng phương tiện xấu để đạt được mục đích tốt, nó cũng không khác gì dùng phương tiện tốt để đạt mục đích xấu.