Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

Tìm Kiếm:

Type: Posts; User: thienngadt

Trang 1/31 1 2 3 4

Tìm Kiếm: thời gian kiếm là 0.01 giây.

 1. Trả lời
  3
  Lần đọc
  11,033

  Hiệp lễ : Bình an Chúa Thánh Thần mp3...

  Hiệp lễ : Bình an Chúa Thánh Thần mp3
  http://www.dinh.dk/pdf1/CNLHX-binhanChuaThanhThan-tl.pdf
  Bước theo thần khí mp4
  https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/TacGia/Vinam/BuocTheoThanKhi_v.pdf
  Chúa...
 2. Trả lời
  3
  Lần đọc
  11,033

  Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống _ Dâng Lễ

  Dâng lễ : Dâng lễ với Thánh Thần mp4
  http://www.dinh.dk/pdf1/danglevoiThanhThan-tl.pdf
  Hương dâng nguyện cầu mp4
  http://www.dinh.dk/pdf/huongdangnguyencau1.pdf
  Rượu bánh tinh tuyền mp4
  ...
 3. Trả lời
  3
  Lần đọc
  11,033

  Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống _ Đáp Ca

  Đáp ca : Chúa canh tân mp4
  https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2017/06/chc3baa-canh-tc3a2n-quang-uy.pdf
  Lạy Chúa xin sai mp4
  https://www.calendi.com/baihat/thanhlinh/laychuaxinsai.pdf
  Lễ...
 4. Trả lời
  5
  Lần đọc
  23,260

  Lễ Chúa lên trời _ Hiệp lễ

  Hiệp Lễ :
  Alleluia Chúa đã lên trời
  https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/ThanhLam(SongMoc)/MuaChay-PhucSinh/All-ChuaDaLenTroi_thl.pdf
  Biệt khúc thăng thiên mp4
  ...
 5. Trả lời
  5
  Lần đọc
  23,260

  Lễ Chúa lên trời _ Dâng lễ

  Dâng Lễ : Bánh trắng rượu ngon mp4
  http://dinh.dk/pdf/banhtrangruoungon-dch.pdf
  Hương hoa cõi lòng
  https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Vinam/HuongHoaCoiLong_v.pdf
  Khói trắng mp4
  Bè...
 6. Trả lời
  5
  Lần đọc
  23,260

  Lễ Chúa lên trời _ Đáp ca

  Đáp ca : Chúa là Đấng Thánh mp4
  http://www.dinh.dk/pdf/ChualaDangThanh-vn.pdf
  Chúa lên trời mp4
  https://www.calendi.com/baihat/dapca/Tv46_chualentroi_ht.pdf
  Chúa ngự lên mp4
  ...
 7. Trả lời
  3
  Lần đọc
  6,937

  Lễ Chúa nhật 7B Phục sinh _ Hiệp Lễ

  Hiệp lễ : Bài ca hiệp nhất
  http://www.dinh.dk/pdf/baicahiepnhat.pdf
  Bài ca hiệp nhất
  http://www.dinh.dk/pdf1/baicahiepnhat-tt.pdf
  Để chúng nên một mp4...
 8. Trả lời
  3
  Lần đọc
  6,937

  Lễ Chúa nhật 7B Phục sinh _ Dâng lễ

  Dâng lễ : Của lễ mới mp4
  Bè mp4
  http://www.dinh.dk/pdf/cualemoi-tn.pdf
  Lễ dâng hiệp nhất mp4
  http://www.dinh.dk/pdf/ledanghiepnhat-at.pdf
  Lễ dâng hiệp nhất mp4...
 9. Trả lời
  3
  Lần đọc
  6,937

  Lễ Chúa nhật 7B Phục sinh _ Đáp ca

  Đáp ca : Chúa đặt ngai báu mp4
  https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2018/04/chc3baa-c491e1bab7t-ngai-bc3a1u-cn-7-ps-b-tv-102-bc3b9i-ninh-c491c.pdf
  Chúa nhật 7B phục Sinh mp4
  ...
 10. Trả lời
  4
  Lần đọc
  9,509

  Lễ Chúa nhật 6B Phục sinh _ Hiệp lễ

  Hiệp lễ : Cho con biết yêu thương mp4
  http://www.dinh.dk/pdf/choconbietyeuthuong-td.pdf
  Hãy yêu mến nhau mp4
  http://www.dinh.dk/pdf1/hayyeumennhau-hmkdch.pdf
  Hãy yêu nhau
  ...
 11. Trả lời
  4
  Lần đọc
  9,509

  Lễ Chúa nhật 6B Phục sinh _ Dâng lễ

  Dâng lễ : Của lễ tình yêu mp4
  http://www.dinh.dk/pdf/cualetinhyeu-ha.pdf
  Của lễ tình yêu mp3
  http://www.dinh.dk/pdf1/cualetinhyeu-tn.pdf
  Dâng 1 mp4
  http://www.dinh.dk/pdf/dang1-nd.pdf
  Dâng...
 12. Trả lời
  4
  Lần đọc
  9,509

  Lễ Chúa nhật 6B Phục sinh _ Đáp ca

  Đáp ca : Chúa biểu dương mp4
  https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/DapCaNgayLe/2.MuaChay-PhucSinh/CN6PSB-TV97-ChuaBieuDuong1-DapCa_bn.pdf
  Chúa đã công bố mp4
  ...
 13. Trả lời
  3
  Lần đọc
  9,886

  Hiệp lễ : Bài ca hiệp nhất mp4...

  Hiệp lễ : Bài ca hiệp nhất mp4
  http://www.dinh.dk/pdf1/baicahiepnhat-tt.pdf
  Chính Thầy là cây nho mp4
  http://www.dinh.dk/pdf1/chinhThaylacaynho-hmkdch.pdf
  Cho con được hiệp thông mp4[/URL]
  ...
 14. Trả lời
  3
  Lần đọc
  9,886

  Lễ Chúa nhật 5B Phục Sinh _ Dâng lễ

  Dâng lễ : Cùng hiệp thông
  http://huyenca.com/file/cunghiepthong-duytan.pdf
  Dâng hồn xác mp4
  http://www.dinh.dk/pdf/danghonxac.pdf
  Hiến lễ đời con mp4
  http://www.dinh.dk/pdf/hienledoicon-tn.pdf...
 15. Trả lời
  3
  Lần đọc
  9,886

  Lễ Chúa nhật 5B Phục Sinh _ Đáp ca

  Đáp ca : Chúa nhật 5B phục sinh mp4
  https://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/PS5B.pdf
  Chúa nhật 5B Phục Sinh mp4
  ...
 16. Trả lời
  3
  Lần đọc
  7,556

  Hiệp lễ : Bài ca linh mục mp4...

  Hiệp lễ : Bài ca linh mục mp4
  http://www.dinh.dk/pdf/baicalinhmuc.pdf
  Bài ca người mục tử mp4
  http://www.dinh.dk/pdf/baicanguoimuctu-ad.pdf
  Chúa chăn nuôi tôi mp4...
 17. Trả lời
  3
  Lần đọc
  7,556

  Lễ Chúa nhật 4B Phục sinh _ Dâng lễ

  Dâng lễ : Chúa nhân lành
  http://mautam.org/pdf/chuanhanlanh2.pdf
  Con sẽ dâng chén cứu độ mp4
  http://www.dinh.dk/pdf/consedangchencuudo-nk.pdf
  Lạy Cha nhân ái mp4...
 18. Trả lời
  3
  Lần đọc
  7,556

  Lễ Chúa nhật 4B Phục Sinh _ Đáp ca

  Đáp ca : Chúa nhật 4B Phục Sinh mp4
  https://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/PS4B.pdf
  Chúa nhật 4B Phục sinh
  https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Caohuyhoang/Dapca/DapcaCn4BPs-Chh.pdf...
 19. Trả lời
  4
  Lần đọc
  8,583

  Lễ Chúa nhật B Phục Sinh _ Hiệp lễ

  Hiệp lễ : Bình an cho anh em mp4
  https://thanhcavietnam.info/thienngadt/VuDinhAn/Binhanchoanhem-Vda.PDF
  Bình an của Chúa mp3
  http://www.dinh.dk/pdf1/binhancuaChua-nhcvx.pdf
  Chúa chiến thắng khải...
 20. Trả lời
  4
  Lần đọc
  8,583

  Lễ Chúa nhật 3B Phục Sinh_ Đáp ca

  Đáp ca : Ánh tôn nhan mp4
  https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Buininh/DapcaCn3BPs-Bn.pdf
  Chúa nhật 3B Phục Sinh mp4
  ...
 21. Trả lời
  4
  Lần đọc
  8,583

  Lễ Chúa nhật 2B Phục Sinh _ Dâng lễ

  Dâng lễ : Bài ca dâng lễ mp4
  http://www.dinh.dk/pdf/baicadangle.pdf
  Con dâng hy lễ này mp4
  http://thanhnhaconline.com/pdf/condanghylenay.pdf
  Hiến lễ phục sinh mp4
  ...
 22. Trả lời
  4
  Lần đọc
  8,522

  Lễ Chúa nhật 2B Phục sinh _ Hiệp lễ

  Hiệp lễ : Bài ca đức tin mp4
  http://www.dinh.dk/pdf/baicaductin.pdf
  Cho con thêm lòng tin mp4
  http://dinh.dk/pdf/choconthemlongtin-dch.pdf
  Cho con vững tin mp4
  ...
 23. Trả lời
  4
  Lần đọc
  8,522

  Lễ Chúa nhật 2B Phục Sinh _ Dâng Lễ

  Dâng lễ : Của lễ mới mp4
  http://www.dinh.dk/pdf/cualemoi-tn.pdf
  Dâng lễ phục sinh mp4
  https://www.calendi.com/baihat/phucsinh/DangLePhucSinh_tranthe.pdf
  Dâng ngọn nến hồng mp4
  ...
 24. Trả lời
  4
  Lần đọc
  8,522

  Lễ Chúa nhật 2B Phục Sinh _ Đáp ca

  Đáp ca : Chúa nhật 2B Phục Sinh mp4
  https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/ThanhYen/DapcaCN2PsB_Ty.pdf
  Chúa nhật 2B Phục Sinh
  https://huyenca.com/file/tv117-ps2b2-tranminh.pdf
  ...
 25. Chủ đề: Chúa nhật Lễ Lá

  bởi thienngadt
  Trả lời
  5
  Lần đọc
  11,496

  Lễ Lá _ Bài thương khó

  Bài thương khó năm A
  https://www.calendi.com/baihat/tuanthanh/BaiThuongKho_Matthew.pdf
  Bài thương khó năm B
  https://www.calendi.com/baihat/tuanthanh/BaiThuongKho_mt.pdf
  Bài thương khó năm C...
kết quả từ 1 tới 25 trên 763
Trang 1/31 1 2 3 4

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com