Chúa nhật 2 Mùa chay A 16/03/2014

Nhập lễ : Con hân hoan đi tìm mp3
Bè Mp4
http://www.dinh.dk/pdf/conhanhoanditim-mt.pdf
Con thưa cùng Chúa ...