Hôm nay vào TCVN được xem hoạt cảnh GS dàn dựng thật công phu ,cũng học tập được nhiều ,rất cảm ơn. Tuy vậy xin được góp vài ý nhỏ : trang phục của Cain và Abel không được phù hợp ( quần short),...