http://i156.photobucket.com/albums/t10/0ooyeuviaioo0/nhchpmnhnh_2012-08-30_220054.png

Xin chào cả nhà!

Hiện Giáo xứ Nghĩa Ải của chúng tôi vừa thành lập một website Công giáo riêng của...