Khúc Hát Xin Dâng Về Cha Gioan Phaolô II
Sáng tác: Ns. Sơn Ca Linh
Thể hiện: Ca đoàn Sao Mai


http://www.gxvinhhuong.net/ThanhCa/gioanphaoloII_saomai.mp3