26/2 Lạy Chúa hôm nay con đã giúp chị con trông nhà.