Bạn muốn dịch câu nào đoạn nào mình dịch giúp cho chứ muốn đọc được la ngữ bạn phải nắm được cách sử dụng các cách và thì phức tạp như được trình bày trong bài giảng văn phạm la ngữ ở trên chứ không...