Lời ngỏ của Bác sỹ và Y tá Phòng Mạch

Chào cả làng


Xét thấy tình hình cuộc sống có nhiều dzấn đề nãy sinh – xã hội phát triển làm tâm tính con người ta cũng phát triển theo – do đó cũng gây...