Kính Chào anh em trong danh Chúa Giê-su.
Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với tôi vì tôi được có cơ hội làm chứng về Chúa trong ơn cứu rồi của Ngài.
Tôi xin giới thiệu tôi...