Có lẽ cần in, sao chép lời cảnh báo trên đây và đặt ontop ở đầu chuyên mục thường có những bài viết về một "thị nhân, thính nhân" được cho là " lãnh nhận, thụ khải", những sứ điệp nào đó từ trời...