https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GioiThieu/ThanhCaNamDucTin/ToiBietToiTin_chh.pdf

Tôi Biết Tôi Tin
Sáng tác: Cao Huy Hoàng
Thể hiện: Lê Anh...