Video nhạc: Giã từ

Cảm hứng Tin Mừng: Người con hoang đàng (Luc 15, 11-32)

https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,15597


http://www.youtube.com/watch?v=3zi9R3XwSbo