14790

Chợt lòng buồn và chết lặng, chơi vơi
Thánh lễ từ nay tạm ngưng rồi em ạ
Tháp chuông sầu nằm im lìm, tàn tạ
Cánh cò thôi chẳng nét họa đường mây
Nơi Giáo đường những hàng ghế bi ai
Cung...