https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GioiThieu/ThanhCaNamDucTin/ConTinVaoChua_chh.pdf

Con Tin Vào Chúa
Sáng tác: Cao Huy Hoàng
Thể hiện: Lê Anh...