Bài hát Chúa là Đấng Thánh
Sách: Tuyển Tập Chay & Phục Sinh (trang 136)
Imprimatur:
Phaolô Nguyenx Văn Hòa
20.02.2009
...