Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

Tìm Kiếm:

Type: Posts; User: thienngadt

Trang 1/30 1 2 3 4

Tìm Kiếm: Search took 0.01 seconds; generated 45 minute(s) ago.

 1. Trả lời
  3
  Lần đọc
  5,811

  Lễ Chúa nhật 3B Mùa Chay (Hiệp Lễ)

  Hiệp lễ : Chúa nhật 3 Mùa Chay
  https://www.calendi.com/baihat/chay/Ca Hiep le CN 3 Mua Chay_nny.pdf
  Dù con chưa thấy Ngài mp4
  http://www.dinh.dk/pdf/duconchuathayNgai-nd.pdf
  Đền thờ Chúa ta mp3...
 2. Trả lời
  3
  Lần đọc
  5,811

  Lễ Chúa nhật 3B Mùa Chay (Dâng Lễ)

  Dâng lễ : Con xin dâng tiến mp4
  http://dinh.dk/pdf/conxindangtien-hn.pdf
  Dâng niềm cảm mến mp4
  http://www.dinh.dk/pdf/dangniemcammen.pdf
  Hiến lễ giao hòa mp4...
 3. Trả lời
  3
  Lần đọc
  5,811

  Lễ Chúa nhật 3B Mùa Chay (Đáp ca)

  Đáp ca : Chúa nhật 3B mùa Chay mp4
  http://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/CN3CHAYB.pdf
  Chúa nhật 3B Mùa Chay
  ...
 4. Trả lời
  3
  Lần đọc
  6,568

  Lễ Chúa nhật 2B Mùa Chay ( Hiệp Lễ )

  Hiệp lễ : Biến hình đổi dạng mp4
  http://dinh.dk/pdf/bienhinhdoidang-tn.pdf
  Biến đổi đời con mp4
  http://dinh.dk/pdf/biendoidoicon-tn.pdf
  Chúa biến hình mp4
  ...
 5. Trả lời
  3
  Lần đọc
  6,568

  Lễ Chúa nhật 2B Mùa Chay _ Dâng lễ

  Dâng lễ : Con xin tiến dâng mp4
  http://www.dinh.dk/pdf/conxintiendang.pdf
  Hiến lễ cuộc đời mp4
  http://thanhnhacvietnam.info/gioanha/PDF/HienLeCuocDoi_pdf.pdf
  Như hương tỏa bay mp4...
 6. Trả lời
  3
  Lần đọc
  6,568

  Lễ Chúa nhật 2B Mùa Chay _ (Đáp ca )

  Đáp ca: Chúa nhật 2 Mùa Chay B mp4
  http://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/CN2CHAYB.pdf
  Chúa nhật 2B Mùa Chay mp4[/URL]
  http://dinh.dk/pdf/10_CN2MCB_TV115.pdf
  Chúa nhật 2B Mùa Chay ...
 7. Trả lời
  3
  Lần đọc
  5,542

  Lễ Chúa nhật 1B Mùa Chay _ Hiệp Lễ

  Hiệp lễ : Bài ca thống hối mp4
  http://www.dinh.dk/pdf/baicathonghoi-hav.pdf
  Bao giờ mp4
  http://www.dinh.dk/pdf/baogio.pdf
  Bốn mươi ngày chay tịnh
  ...
 8. Trả lời
  3
  Lần đọc
  5,542

  Lễ Chúa nhật 2B Mùa Chay _ Dâng lễ

  Dâng lễ : Con xin tiến dâng mp4
  http://www.dinh.dk/pdf/conxintiendang.pdf
  Dâng đời tình thương mp4
  http://dinh.dk/pdf/dangdoitinhthuong.pdf
  Đây trái tim con mp4...
 9. Trả lời
  3
  Lần đọc
  5,542

  Lễ Chúa nhật 1B Mùa Chay B _ Đáp ca

  Đáp ca : Chúa nhật 1 Mùa Chay B mp4
  http://dinh.dk/pdf/9_CN1MCB_TV24.pdf
  Chúa Nhật 1 Mùa chay B mp4
  http://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/CN1CHAYB.pdf
  Chúa nhật 1 Mùa Chay B...
 10. Trả lời
  3
  Lần đọc
  4,653

  Lễ Chúa nhật 6B Thường Niên _ Hiệp Lễ

  Hiệp lễ : Cho con tinh sạch
  https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2017/12/cho-con-tinh-se1baa1ch-cn-6-tn-b-lm-la-the1baadp-te1bbb1.pdf
  Cho tình tôi nguyên vẹn mp4
  ...
 11. Trả lời
  3
  Lần đọc
  4,653

  Lễ Chúa nhật 6B Thường Niên _ Dâng Lễ

  Dâng lễ : Dâng 1 mp4
  http://www.dinh.dk/pdf/dang1-nd.pdf
  Dâng đời tình thương mp4
  http://dinh.dk/pdf/dangdoitinhthuong.pdf
  Dâng lên Chúa bánh thơm mp4[/URL]...
 12. Trả lời
  3
  Lần đọc
  4,653

  Lễ Chúa nhật 6B Thường Niên _ Đáp ca

  Đáp ca : Chốn con náu thân mp4
  http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/DapCaNgayLe/3.MuaThuongNien/CN06TNB-TV31-ChonConNauThan-DapCa_bn.pdf

  Chúa là chốn con nương nhờ mp4...
 13. Trả lời
  3
  Lần đọc
  6,738

  Lễ Chúa nhật 5 Thường Niên B _ Hiệp lễ

  Hiệp lễ : Bài ca Con Người mp4
  http://www.dinh.dk/pdf/baicaconnguoi-dt.pdf
  Chúa là nguồn cậy trông mp4
  http://www.dinh.dk/pdf/Chualanguoncaytrong-sd.pdf
  Chúa là tình yêu mp4
  ...
 14. Trả lời
  3
  Lần đọc
  6,738

  Lễ Chúa nhật 5 Thường Niên B _ Dâng lễ

  Dâng lễ : Con muốn dâng mp4
  http://www.dinh.dk/pdf/conmuondang-chh.pdf
  Của lễ hiến dâng mp4
  http://www.dinh.dk/pdf/cualehiendang-tn.pdf
  Dâng đời tình thương mp4...
 15. Trả lời
  3
  Lần đọc
  6,738

  Lễ Chúa nhật 5 Thường Niên B _ Đáp ca

  Đáp ca : Ca tụng Chúa mp4
  https://www.calendi.com/baihat/dapca/Tv146_5b_mar.pdf
  Chúa nhật 5 Quanh Năm B mp4...
 16. Trả lời
  3
  Lần đọc
  18,710

  Lễ Mồng Một Tết - Dâng Lễ

  Dâng lễ : Ca dâng mùa xuân mp4
  http://www.dinh.dk/pdf/cadangmuaxuan-qt.pdf
  Của lễ đầu năm mp4
  http://www.dinh.dk/pdf/cualedaunam.pdf
  Của lễ đầu năm mp4...
 17. Trả lời
  3
  Lần đọc
  18,710

  Lễ Mồng Một Tết _ Đáp ca

  Đáp ca :
  Đáp ca Lễ Mồng Một Tết mp4 Tv8
  http://thanhcavietnam.info/thienngadt/Caohuyhoang/Dapca/DapcamongmottetTv8-Chh.pdf
  Đáp ca Lễ Tết Nguyên Đán mp4...
 18. Trả lời
  5
  Lần đọc
  8,193

  Lễ Chúa nhật 4B Thường Niên _ Hiệp lễ

  Hiệp Lễ: Chúa uy quyền
  https://cldup.com/BwGm701sLb.pdf
  Đấng có uy quyền mp3
  http://dinh.dk/pdf1/Dangcouyquyen-nmh.pdf
  Giêsu Ngài đã đến mp4
  http://www.dinh.dk/pdf/GiesuNgaidaden-nd.pdf
  Lắng...
 19. Trả lời
  5
  Lần đọc
  8,193

  Lễ Chúa nhật 4B Thường Niên _ Dâng lễ

  Dâng Lễ: Dâng lên mp4
  http://www.dinh.dk/pdf/danglen-ga.pdf
  Dâng Chúa mp4
  http://www.dinh.dk/pdf/dangChua.pdf
  Dâng lên Chúa mp4
  http://www.dinh.dk/pdf/danglenChua-nk.pdf
  Dâng niềm cảm mến mp4...
 20. Trả lời
  5
  Lần đọc
  8,193

  Lễ Chúa nhật 4 Thường Niên B _ Đáp ca

  Đáp Ca: Các bạn đừng cứng lòng mp4
  http://www.dinh.dk/pdf/cacbandungcunglong-tv94.pdf
  Chúa nhật 4 B Thường Niên mp4
  http://thanhnhacvietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/DapcaCn4TNB_Ty.pdf
  Chúa...
 21. Trả lời
  3
  Lần đọc
  8,854

  Lễ Chúa nhật 3B Thường Niên (Hiệp lễ)

  Hiệp lễ : (Bài hát cầu cho các Kito hữu được hiệp nhất)
  Bài ca hiệp nhất mp4
  http://www.catruong.com/baihat/hieple_canguyen/BaiCaHiepNhat_tt.pdf
  Chúa là con đường mp4
  ...
 22. Trả lời
  3
  Lần đọc
  8,854

  Lễ Chúa nhật 3B Thường Niên (Dâng lễ)

  Dâng lễ :
  Cùng tấm bánh mp4
  http://www.dinh.dk/pdf/cungtambanh.pdf
  Của lễ con dâng mp4
  http://www.dinh.dk/pdf/cualecondang-tl.pdf
  Đây trái tim con mp4
  ...
 23. Trả lời
  3
  Lần đọc
  8,854

  Lễ Chúa nhật 3B Thường Niên (Đáp ca)

  Đáp ca : Chúa nhật 3B Thường niên mp4
  http://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/Cn3B.pdf
  Chúa nhật 3B Thường niên
  http://thanhcavietnam.info/thienngadt/Caohuyhoang/Dapca/DapcaCn3B-Chh.pdf...
 24. Trả lời
  3
  Lần đọc
  9,594

  Hiệp lễ : Chứng nhân tình yêu mp4...

  Hiệp lễ :
  Chứng nhân tình yêu mp4
  http://www.dinh.dk/pdf/chungnhantinhyeu-nd.pdf
  Đường con theo Chúa mp4
  http://www.dinh.dk/pdf/duongcontheoChua.pdf
  Hãy đến mà xem mp4...
 25. Trả lời
  3
  Lần đọc
  9,594

  Lễ Chúa nhật 2 Thường Niên B _ Dâng lễ

  Dâng lễ : Có gì để dâng mp4
  http://www.dinh.dk/pdf/cogidedang-td.pdf
  Dâng Cha mp4
  https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2015/08/dangcha_hv.pdf
  Tặng vật dâng Ngài mp4
  Bè mp4...
kết quả từ 1 tới 25 trên 729
Trang 1/30 1 2 3 4

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com