Diễm phúc được làm con của Cha trên trời
(Suy niệm Tin mừng Luca (11, 1-13) trích đọc vào Chúa Nhật 17 thường niên)

Thể hiện: Lê Anh...