http://thanhlinh.net/caunguyen/longthuongxot/mercy1.jpgCẦU NGUYỆN CHỮA LÀNH 5 MẶT:
TÂM LINH, TÂM LÝ, CẢM XÚC, MỐI LIÊN HỆ, THÂN XÁC
VỚI KINH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
Đọc vào mỗi 3 giờ chiều hay 3...