:53:Mến chào gia đình Thánh ca!
Mình cũng muốn ca hát ngơi khen thiên chúa, sinh hoạt - trao đổi - và sống lời chúa. Mong ước được cộng tác và gia nhập cùng mọi người. Bởi Chúa dạy: ""Vua các dân...