CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN - B

NL: Yêu thương và kính trọng
ĐC: Thánh vịnh 18
DL: Lòng thành con dâng Chúa
HL: Sống giới răn Chúa
KL: Đâu có tình yêu thương

xxx