Mời các bạn vào link dưới đây để xem các hình ảnh về chuyến thăm Hoa Kỳ của ĐTC.

http://khuccamta.net/forums/showthread.php?t=10117