mình muốn soạn chương trình thi đố vui giáo lý mà không biết làm thứ tự như thế nào mong các ACE giúp đỡ