Love Telling phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: [Ebook] Giáo lý xưng tội - Rước lễ lần đầu!

 1. #1
  AugustineTuanBao's Avatar

  Tuổi: 24
  Tham gia ngày: Aug 2009
  Tên Thánh: Augustine
  Giới tính: Nam
  Đến từ: Bất cứ nơi đâu...
  Quốc gia: Vietnam
  Bài gởi: 2,015
  Cám ơn
  3,086
  Được cám ơn 10,436 lần trong 1,881 bài viết

  Default [Ebook] Giáo lý xưng tội - Rước lễ lần đầu!

  Nhaän ñònh: Chuùng ta thöôøng vaãn nghó vaø vaãn laøm: Xöng toäi roài môùi röôùc leã. Hai vieäc ñoù trôû thaønh moät “caëp baøi truøng” luoân ñi vôùi nhau ñeán noãi coù ngöôøi nghó khoâng röôùc leã vì chöa xöng toäi, hay moãi laàn xöng toäi chæ ñöôïc röôùc leã moät laàn thoâi! Khoâng caàn bieát xöng toäi laø xöng toäi gì, troïng hay nheï!
  Ñieàu sai laàm naøy phaùt xuaát töø vieäc khoâng bieát roõ: toäi laø gì? Xöng toäi laø gì?... Vaø caû khi xöng toäi troïng, thì vieäc xöng toäi cuõng chæ nhö laø moät thöù “ñieàu kieän” gaàn nhö moät “thuû tuïc” phaûi laøm tröôùc, ñeå coù theå röôùc leã. Röôùc leã roài laø xong! Sau ñoù toäi naøo vaãn hoaøn toäi naáy, tieáp tuïc phaïm toäi.
  Moät trieäu chöùng ñieån hình, laø Ñaïi Naêm Thaùnh 2000 vöøa qua, moãi laàn ban ôn toaøn xaù, Ñöùc Giaùm Muïc luoân nhaéc ñeán ñieàu kieän ñeå höôûng ôn toaøn xaù, ngoaøi ñieàu kieän thoâng thöôøng xöng toäi, röôùc leã, caàu nguyeän theo yù Ñöùc Giaùo Hoaøng, coøn phaûi coù loøng aên naên saùm hoái, gheùt boû toäi loãi! Ñieàu kieän sau cuøng naøy, ñaùng lyù ra, phaûi laø taát yeáu cuûa vieäc xöng toäi röôùc leã roài!...
  Ngöôøi lôùn coøn nhö vaäy!
  Huoáng hoà laø treû nhoû!
  Giaùo lyù Xöng Toäi Röôùc Leã laàn ñaàu phaûi coá gaéng söûa chöõa caùi laàm laãn, thieáu soùt treân.
  Toäi laø caùi gì tieâu cöïc, thieáu soùt hay sai traùi. Ñeå thaáy caùi “thieáu” caùi “sai”, thì phaûi bieát caùi “ñuùng” ñaõ! Daïy laø daïy caùi “ñuùng”, chöù ai laïi daïy caùi “sai”. Caùi “sai soùt” seõ caûm thaáy ngay khi thaáy “thieáu” hay “khaùc” caùi ñuùng.
  Daïy con yeâu meán cha meï, vaâng lôøi cha meï, giuùp ñôõ cha meï, laøm vui loøng cha meï... nhö Chuùa daïy. Chöù khoâng daïy ngöôïc laïi.
  Ñoái vôùi Chuùa cuõng theá. Giaùo lyù phaûi daïy vaø giuùp caùc em yeâu meán Chuùa, vaâng lôøi Chuùa, laøm vui loøng Chuùa. Chuùng ta phaûi thaáy ñöôïc vieäc caùc em soáng cho Chuùa theá naøo, soáng vì Chuùa laøm sao? Chæ sau ñoù chuùng ta môùi tin ñöôïc caùc em seõ hieåu toäi laø gì. Vaø nhaát laø caùc em seõ khoâng yeâu toäi.
  Ñoái vôùi caùc em saép Xöng Toäi Röôùc Leã laàn ñaàu, caùc em ñang ôû löùa tuoåi 7 - 8 tuoåi, caùc em deã caûm nhaän ñöôïc yeâu Chuùa, vaâng lôøi Chuùa, laøm vui loøng Chuùa... hôn laø ngöôïc laïi!
  Caùch chuùng ta giuùp caùc em xeùt mình vôùi caû moät baûng daøi lieät keâ caùc thöù toäi laø ñi ngöôïc laïi nhöõng ñieàu vöøa nhaän xeùt treân.
  Ñöùc Thaùnh Giaùo Hoaøng Pioâ X “taùc giaû” vieäc cho caùc em nhoû röôùc leã sôùm, ñaõ coi ñieàu kieän ñeå caùc em ñöôïc röôùc leã laø loøng meán Chuùa, muoán röôùc Chuùa vaøo loøng qua Baùnh Thaùnh, maø caùc em ñaõ bieát phaân bieät khoâng coøn laø baùnh thöôøng! Chöù ñaâu coù ñoøi caùc em phaûi xöng thuù moät loâ toäi, maø thöïc tình caùc em chöa bieát laø toäi.
  Chuùng ta ñaõ laàm khi coi toäi treû nhoû cuõng y nhö toäi cuûa ngöôøi lôùn. Ñang khi nhaän thöùc vaø taâm tình chuùng khaùc haún chuùng ta laø nhöõng ngöôøi lôùn.
  Trong ñôøi soáng thöôøng ngaøy chuùng ta coi treû nhoû ñuùng laø treû nhoû, hôn laø trong ñôøi soáng ñaïo. Coù leõ vì nhö Chuùa noùi: “Con caùi theá gian khoân ngoan hôn con caùi söï saùng” (Lc 16,8).
  Vaäy phaûi daïy Xöng Toäi Röôùc Leã laàn ñaàu theá naøo?
  Toång quaùt, laø phaûi daïy “Röôùc leã” tröôùc, “Xöng toäi” sau. Daïy “yeâu Chuùa” tröôùc, “xin loãi Chuùa” sau. Daïy Bí Tích Thaùnh Theå tröôùc, daïy Bí Tích Giaûi Toäi sau.
  1. Daïy Bí Tích Thaùnh Theå cho caùc em nhoû theá naøo?
  Chuùng ta ñ itheo con ñöôøng Chuùa ñaõ ñi, con ñöôøng ñaõ ñöôïc maïc khaûi trong Thaùnh Kinh: Con ñöôøng laøm sao cho chuùng ta ñöôïc chia seû ñôøi soáng cuûa chính Thieân Chuùa, neân thaùnh thieän nhö Chuùa vaø nhaát laø ñöôïc Chuùa yeâu nhö Cha yeâu Con.
  Con haõy neân thaùnh, vì Ta laø Ñaáng Thaùnh” (Lv 19,2). “Thieân Chuùa ñaõ yeâu thöông chuùng ta ñeán noãi cho chuùng ta chính Con Moät cuûa Ngaøi” (Ga 3,16). Ñoù laø hai ñieàu caên baûn cuûa chöông trình Giaùo lyù Xöng Toäi Röôùc Leã laàn ñaàu.
  Chuùng ta ñöøng voäi chia ngay: caâu “haõy neân Thaùnh...” cho chöông trình Xöng Toäi, vaø caâu “Thieân Chuùa... cho ta Con cuûa Ngaøi”, cho chöông trình Röôùc Leã.
  Coù theå noùi laøm nhö vaäy. Nhöng toát hôn laø duøng caû hai caâu ñeå boå tuùc cho nhau, chuùng ta seõ coù moät chöông trình saâu saéc hôn nhieàu.
  Ta coá “neân Thaùnh vì Thieân Chuùa laø Ñaáng Thaùnh”: Chuùa muoán ta neân gioáng Ngaøi. Thieân Chuùa thaùnh thieän chuùng ta phaûi thaùnh thieän!
  Thaùnh thieän theá naøo? Thieân Chuùa ñaõ cho chính Con Ngaøi xuoáng theá laøm ngöôøi ñeå laøm göông maãu cho chuùng ta vaø bieán ñoåi chuùng ta trôû thaønh con Thieân Chuùa.
  a. Chuùa Gieâsu laø göông maãu cho chuùng ta bieát soáng theá naøo, neân chuùng ta phaûi nghe lôøi Chuùa vaø soáng nhö Chuùa ñaõ soáng!
  Chuùa Gieâsu luoân höôùng veà Chuùa Cha (Chuùa ñi caàu nguyeän...) vaø tìm laøm vui loøng Chuùa Cha, vaâng lôøi Chuùa Cha ñeå cheát ñeàn toäi loaøi ngöôøi chuùng ta...
  Chuùa Gieâsu yeâu thöông moïi ngöôøi... ñaëc bieät nhöõng ngöôøi beù nhoû ñau khoå.... Chuùa giaûng daïy, cöùu chöõa..., sau heát cheát ñeàn toäi cho moïi ngöôøi....
  NB. Trình baøy Chuùa Gieâsu soáng Ñöùc Aùi: “Meán Chuùa, yeâu ngöôøi” nhö laø toùm taét moïi leà luaät. Vaø sau naøy khi noùi veà leà luaät giôùi raên, chuùng ta cuõng trình baøy leà luaät giôùi raên nhöng laø soáng Ñöùc AÙi.
  Nhöng vaäy, caùc em vöøa deã hieåu, deã soáng, vöøa soáng thaät saâu xa vaø ñaày ñuû luaân lyù Kitoâ giaùo: soáng tích cöïc, soáng troïn veïn, soáng deã daøng, vì hôïp vôùi taâm tö cuûa tuoåi caùc em.
  b. Chuùa Gieâsu bieán ñoåi chuùng ta thaønh con Thieân Chuùa: bí tích “bieán ñoåi”, vì Bí tích tieáp noái “vieäc laøm” cuûa Chuùa: Chuùa chöõa beänh muø, phong cuøi, queø quaët, baát toaïi... vaø Chuùa laøm cho soáng laïi (Lazaroâ, con baø goaù thaønh Naim...).
  - Bí Tích Röûa Toäi laøm cho ta trôû laïi laøm con Thieân Chuùa.
  - Bí Tích Theâm Söùc cho chuùng ta laõnh nhaän Thaàn Trí Chuùa Kitoâ ñeå suy nghó, laøm vieäc, soáng nhö Chuùa ñaõ soáng.
  - Bí Tích Thaùnh Theå cho neân moät vôùi Chuùa Kitoâ nhö caønh lieàn vôùi caây, soáng nhôø caây.
  - Bí Tích Giaûi Toäi cho ta ôn tha thöù loãi laàm, vì ñaõ khoâng soáng theo Lôøi Chuùa daïy, göông Chuùa soáng.
  - Bí Tích Xöùc Daàu Beänh Nhaân cho chuùng ta ñöôïc ôn an uûi khoûi beänh hay neáu cheát thì ñöôïc cheát nhö Chuùa, cheát trong tình yeâu.
  - Bí Tích Truyeàn Chöùc Thaùnh cho chuùng ta nhöõng ngöôøi tieáp noái coâng vieäc cuûa Chuùa nhö caùc moân ñeä xöa.
  - Bí Tích Hoân Phoái cho chuùng ta ñöôïc tieáp tuïc gioáng noøi, tre giaø maêng moïc, ñeå Nöôùc Chuùa ngaøy caøng theâm ñoâng soá.
  Nhaéc laïi vaø hoïc kyõ hôn veà Bí Tích Thaùnh Theå vaø Bí Tích Giaûi toäi (seõ hoïc sau).
  v Xöû duïng hai duï ngoân Chuùa duøng: Baùnh Manna vaø Caây nho.
  “Manna” Baùnh bôûi Trôøi laø chính Con Thieân Chuùa ñöôïc ban cho chuùng ta.
  Chuùa Gieâsu laø Con Thieân Chuùa töø trôøi xuoáng ñeå traû laïi cho ta söï soáng laøm con. Nhö theá laø Ngaøi trôû thaønh nguoàn soáng cho chuùng ta, nhö Caây Nho nuoâi soáng caønh nho....
  NB. Chuùng ta seõ noùi:
  - Veà Manna Cöïu Öôùc (Xh 16,4...)
  - Veà ñoaïn Phuùc aâm Ga 6,32-59
  - Vaø boå tuùc baèng Ga 15, 1-16 (Caây Nho).
  v Keå laïi vieäc Chuùa laäp Bí Tích Thaùnh Theå trong böõa Tieäc Ly.
  Keå laïi böõa Tieäc Ly (mt 26,17-19).
  - Chuùa röûa chaân (Ga 13,2-15)
  - Chuùa noùi chuyeän töø giaõ, daën doø (Ga 13,33-35; 14, 1-21.23-29).
  - Chuùa laäp Bí Tích Thaùnh Theå (Mt 26,26-29).
  - Chuùa caàu nguyeän (Ga 17,1-26).
  v Chuùa cheát vaø soáng laïi: (Ga 18,1-11).
  (Noùi vaén taét veà vieäc Chuùa bò daãn ñeán nhaø Thaày Caû Thöôïng Phaåm: (Giaùo quyeàn), ñeán Philatoâ (chính quyeàn) vaùc thaäp giaù, ñoùng ñinh, cheát, taùng xaùc).

  v Bí Tích Thaùnh Theå:
  - Nhaéc laïi “Baùnh ban söï soáng” (Ga 6,48-51.54).
  - Lôøi truyeàn pheùp: Baùnh Mình Maùu Chuùa Mt 26,26-29.
  (Mình Maùu Chuùa ôû trong Baùnh Röôïu ñöa ta ñeán tieäc treân Trôøi: “Aên uoáng trong Nöôùc Cha” Mt 26,29).
  Bí Tích Thaùnh Theå laø kyû nieäm cuoäc Töû Naïn vaø Phuïc Sinh Chuùa Kitoâ: cheát ñeå ñeàn toäi, soáng laïi ñeå soáng cho Chuùa, laøm con Chuùa.
  2. Daïy Bí Tích Giaûi Toäi cho caùc em nhoû theá naøo?
  Daïy Giaùo Lyù Vôõ Loøng coù nghóa laø daïy nhöõng ñieàu cô baûn, “naèm loøng”, laø neàn taûng cho caû ñôøi soáng ñaïo cuûa caùc em sau naøy cho ñeán suoát ñôøi. Vì theá neáu daïy sai, caùc em seõ mang “beänh baåm sinh” ñoù suoát ñôøi. Giaùo lyù Vôõ Loøng quan heä laø theá.
  Luaät Chuùa”, “Giôùi raên”, “toäi phuùc” laø nhöõng ñieàu thuoäc veà caên baûn.
  Luaät Kitoâ giaùo, ñi theo laø toäi phuùc Kitoâ giaùo, khaùc xa khaùi nieäm “luaät” hay “toäi” thoâng thöôøng. Vì baûn Möôøi Ñieàu Raên laø baûn Giao Öôùc giöõa Thieân Chuùa vôùi Daân cuûa ngöôøi: Neáu Daân Israel tuaân giöõ, thì Daân seõ laø Daân cuûa Giaveâ, vaø Giaveâ seõ laø Chuùa cuûa Israel. Vaø sau naøy Chuùa Gieâsu noùi roõ vaø toùm goïn taát caû Leà Luaät vaø caùc Tieân Tri trong Giôùi Raên duy nhaát: “Meán Chuùa yeâu ngöôøi”.
  Nhö vaäy, Luaät Kitoâ giaùo laø Luaät tình yeâu. Neân toäi Kitoâ giaùo laø toäi “baát trung”, “baát hieáu”, “ngoaïi tình” “phaûn boäi” tình yeâu!
  Khoâng yeâu Chuùa” hay “chöa yeâu Chuùa”, thì laøm sao hieåu ñuùng ñöôïc “luaät” vaø “toäi” cuûa Kitoâ giaùo. Chính vì theá, tröôùc heát phaûi daïy caùc em bieát yeâu Chuùa, bieát yeâu nhau, sau ñoù môùi chæ cho caùc em bieát toäi laø gì. Vaø nhö theá, caùc em seõ “töï nhieân” gheùt toäi, khoâng muoán phaïm toäi nöõa.
  Ñieàu quan heä laø Giaûng Vieân Giaùo lyù phaûi nhìn thaáy ñöôïc nhö Chuùa Gieâsu: taát caû leà luaät ñeàu toùm laïi trong Ñöùc AÙi! Thaáy roài thì môùi coù theå daãn giaûi cho caùc em ñeå caùc em thaáy Möôøi Ñieàu Raên ñeàu qui höôùng veà Ñöùc AÙi theá naøo.
  Moät nhaän ñònh khaùc nöõa laø: khaû naêng taâm lyù cuûa caùc em trong tuoåi “vôõ loøng” naøy laïi raát phuø hôïp vôùi chieàu höôùng noùi treân: caùc em coøn ñang raát nhaïy caûm tröôùc tình yeâu thöông quí meán, caùc em saün loøng ñaùp laïi tình thöông. Caùc em chöa bieát phaûn boäi, baát trung.
  Daïy Giaùo lyù sai sö phaïm, voâ tình baøy veõ cho caùc em “phaûn boäi” tröôùc khi daïy “yeâu meán, trung thaønh”. Cuõng nhö ngaøy nay ngöôøi ta baøy cho caùc em choáng sinh saûn, phaûn boäi hoân nhaân, ngoaïi tình..., tröôùc khi daïy (hay laø khoâng daïy gì!) cho caùc em veà cao quí cuûa tình yeâu taïo döïng neân con caùi, tình yeâu cao quí trung thaønh trong saùng! Keát quaû thaät thaûm haïi, nhaát laø veà laâu veà daøi, vì taát caû giaù trò tinh thaàn veà tình yeâu, veà gia ñình ñaõ bò choái boû taän goác!...
  Chuùng ta coù nghó raèng Luaân Lyù Kitoâ giaùo cuõng chæ vì muoán “traùnh toäi” theo keát quaû tröôùc maét (cuõng nhö xaõ hoäi muoán bôùt sinh, giaûm daân soá, traùnh Sida...) neân ñaõ ñi vaøo con ñöôøng laàm laïc: daïy toäi hôn daïy phuùc! Daïy neà neáp, vaøo khuoân pheùp, maø khoâng caàn bieát taâm hoàn theá naøo.
  Cuï theå, daïy Giaùo lyù Xöng Toäi laàn ñaàu theá naøo? Duï ngoân “Ñöùa con phung phaù” (hay “ngöôøi cha nhaân haäu” coù theå laø coát loõi cho Giaùo lyù Xöng Toäi laàn ñaàu, mieãn laø bieát khai thaùc saâu saéc. Chuùng ta coù theå chia thaønh nhöõng ñieåm chính:
  - Ñöùa con ñang soáng trong nhaø cha: bình thöôøng, toát laønh, eâm aám. Vì duï ngoân khoâng coù chi tieát naøo noùi veà söï nöùt raïn; baát maõn cuûa noù vôùi gia ñình. Ngöôïc laïi, ngöôøi Cha raát nhaân haäu, quaûng ñaïi, hôi chieàu con quaù. Vì ñoøi chia gia taøi laø chia ngay!
  Lôøi ngöôøi con caû cuoái Duï Ngoân (Lc 15,29b) traùch ngöôøi cha “chöa töøng cho moät con deâ con ñeå ñaõi baïn”... coù theå hieåu theo taâm ñòa cuûa moät ñöùa con caû noùi veà em mình: “thaèng con cuûa Cha kia”... nghóa laø moät ñöùa con khoâng coù tình yeâu gia ñình! Em cuûa mình maø laïi goïi laø “thaèng con cuûa Cha!”.
  Tuy nhieân, vai ngöôøi con caû naøy coù veû nhö moät thöù moùc ngoaëc vaø ñöôïc nhaøo naën ñeå ñaùp öùng nhu caàu maø Duï Ngoân ñoøi hoûi, ñoù laø vaøi ngöôøi Do Thaùi ghen tî! (Lc 15,2).
  - Xin chia gia taøi ñang khi ngöôøi cha coøn ñoù: Taïi sao noù xin chia gia taøi ñeå ñi soáng rieâng? Vì noù khoâng muoán ngöôøi cha lo cho noù! Noù muoán töï laäp, töø choái tình yeâu maø noù cho laø leä thuoäc, caûn trôû böôùc tieán....
  Ñuùng laø toäi toå toâng: “aên quaû caây bieát laønh bieát döõ”. Theo Thaùnh Kinh “bieát laønh bieát döõ” laø töï laäp, töï quyeát ñònh moïi söï, khoâng leä thuoäc moät ai! Keå caû Ñaáng Taïo Döïng neân mình! Vì cho ñoù laø caûn trôû....
  Con ngöôøi ngaøy nay vaãn giöõ caùi “noïc con raén quæ” ñoù: coi Thieân Chuùa, Ñaïo Giaùo laø caûn trôû böôùc tieán con ngöôøi.
  Tuy nhieân, ñoái vôùi caùc em nhoû chuùng ta chæ caàn nhaán maïnh ñeán vieäc “Ñöùa con phung phaù” töø choái tình yeâu ngöôøi Cha, khoâng tin vaøo söï khoân ngoan, quyeàn pheùp cuûa Cha Thieân Chuùa.... Taát caû caùc toäi ñeàu khôûi ñaàu töø ñoù! Vì khoâng coøn tin, neân quay sang taïo vaät.
  - Ñöùa con xa Cha ñoùi khoå: taát caû haäu quaû cuûa vieäc con ngöôøi xa rôøi Thieân Chuùa.... Caûnh vöôøn Ñòa Ñaøng, Toäi Toå Toâng... laëp laïi. Toäi Toå Toâng quaû laø “maãu” cho moïi thöù toäi cuûa loaøi ngöôøi cho ñeán taän theá.
  - Ñöùa con trôû veà, vì Cha nhaân töø seõ tha thöù tieáp nhaän trôû laïi laøm con: Neùt Duï Ngoân ñaëc bieät naøy do Chuùa Gieâsu chæ veû vaø maïc khaûi.
  Chuùng ta seõ döøng laïi ñeå tìm hieåu.
  · Trôû veà nhaø Cha: Thaám thía caùi khoán khoå khi xa Thieân Chuùa, khi khoâng ñoùn nhaän tình yeâu Thieân Chuùa vôùi caû moät töông lai ñôøi soáng toát ñeïp.
  Chæ coøn moät ñöôøng loái laø trôû veà nhaø Cha, duø laø ôû moät ñòa vò keùm coûi! “keû roát heát trong Nöôùc Trôøi coøn hôn!”.
  Chuùa Gieâsu chæ ñöôøng cho chuùng ta ñoù!
  · Ngöôøi Cha chaïy ra oâm con...: Thieân Chuùa chæ caàn moät cöû chæ toû yù muoán trôû veà vôùi Ngaøi, theá laø ñuû ñeå Ngaøi tha thöù heát. Ngöôøi con chöa kòp noùi gì heát! (Lc 15,20b).
  · Ngöôøi con thuù loãi: thuù loãi laø ñieàu caên baûn: Con ñaõ coù loãi! Hoái loãi vì boû nhaø Cha! (Lc 15,21). Caùi quaù tæ mó trong khi xöng toäi... laøm queân ñi caùi taâm tình caên baûn! Nhieàu khi ñeû ra caùi boái roái.... Vaø coi Thieân Chuùa quaù chi li heïp hoøi hay haø khaéc. Chuùa baûo “gaïn loïc con muoãi maø nuoát caû con laïc ñaø” (Mt 23,24).
  · Ngöôøi cha ra leänh aên möøng (Lc 15,22-24): Möøng vì con soáng laïi. Ngöôøi Cha nghe con baáy nhieâu ñuû roài, ñaâu coù ñoøi chi tieát!
  Caùi möøng laø con cheát nay soáng!
  Trôû veà vôùi Cha laø soáng! “soáng sung maõn” (Ga 10,10).
  Caàn cho caùc em thaáy soáng vôùi Chuùa sung söôùng haïnh phuùc theá naøo? Nhöõng kieåu phaït caùc em baèng caùch baét vaøo nhaø thôø ñoïc kinh, vieáng Chuùa... roõ raøng laø sai traùi!
  NB. Phaàn veø ñöùa con caû (Lc 15,25-32) coù theå boû, vì ñoù laø baøi hoïc khaùc. Ñoái vôùi ngöôøi lôùn, coù ích vì ñeå so saùnh thaùi ñoä con ngöôøi vôùi thaùi ñoä Thieân Chuùa... vaø ñeå thaám thía caâu “xin tha nôï chuùng con nhö chuùng con tha nôï!
  Ñoái vôùi caùc em, theâm phaàn naøy vaøo seõ laøm caùc em sao laõng caùi chính yeáu laø “maïc khaûi Thieân Chuùa laø Cha nhaân töø” nhö theá naøo.
  Ñaây laø moät maïc khaûi raát lôùn: Thieân Chuùa thaùnh thieän vó ñaïi voâ cuøng, maø cuõng laø moät ngöôøi Cha cöïc nhaân laønh deã daøng tha thöù mieãn laø thaät loøng trôû laïi vôùi Ngaøi. Ngaøi seõ duøng quyeàn naêng voâ cuøng cuûa Ngaøi ñeå söûa chöõa, ñeå taùi sinh.
  Bí Tích Giaûi Toäi Chuùa trao cho Giaùo Hoäi phaûi phaûn aûnh maïc khaûi vó ñaïi naøy cuûa Chuùa. Taát caû nhöõng gì bieán toaø giaûi toäi laø moät nôi haïch saùch (hoûi roõ töøng chi tieát, baét keå ñaàu ñuoâii chi li...) hay laø moät thöù baét cheït (caám toaø quaù deã daøng!...) ñeàu ñi ngöôïc laïi maïc khaûi cuûa Chuùa Gieâsu. Bao nhieâu ngöôøi ñi xöng toäi, roài sôï toaø giaûi toäi luoân! Nhôù “caùc em raát yeáu boùng vía”. Moät kyû nieäm khoâng toát veà vieäc xöng toäi (baét xeùt mình quaù côõ, vi phaïm bí maät löông taâm..., roài oâng cha nghieâm khaéc quaù...), seõ ñeå laïi dö aâm suoát ñôøi caùc em!


  Link Download :
  Word + PDF
  http://www.mediafire.com/?urzatrq401ufqri
  (ST Internet)
  thay đổi nội dung bởi: AugustineTuanBao, 31-07-2011 lúc 01:50 PM
  Chữ ký của AugustineTuanBao
  Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. (Gioan 14,6)

 2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không được gửi bài mới
 • Bạn không được gửi bài trả lời
 • Bạn không được gửi kèm file
 • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com