Love Telling Trang Ngô nhắn với ThanhCaVN: SỐNG ĐỨC KHÔN NGOAN, ĐỂ ĐƯỢC THIÊN CHÚA YÊU THƯƠNG JB.Lưu Hùng Vương nhắn với TCVN: Happy Birthday lần thứ 12: Website https://thanhcavietnam.net 18.05.2007 -- 18.05.2019 cat nhắn với Bác gioanha: Hôm nay 27/12 Lễ kính Thánh Gioan - bổn mạng bác Gioanha. Xin Chúa chúc lành cho bác nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, mãi là tông đồ nhiệt thành phụng sự Chúa. An Phúc nhắn với Peter Nguyễn: Hôm nay 23.7, mừng ngày em thêm tuổi mới. Chúc em luôn vui khỏe và an bình. Nguyện xin Mẹ Maria cùng đồng hành với em trong cuộc sống. An Phúc nhắn với Peter Nguyễn: Em hiện tại bây giờ ở đâu? Hãy liên lạc với mình nhé. bethichconlua nhắn với DD TCVN: bé xin mến mời cả nhà cùng hiệp dâng giờ kinh nguyện. Tháng Hoa Kính Mẹ Maria. Vào lúc 11 giờ 30' trưa Việt Nam. Xin Mẹ thương chúc lành. Amen bethichconlua nhắn với TCVN: bethichconlua xin kính chúc toàn thể gia đình TCVN luôn tràn đầy ơn Chúa và luôn làm sáng danh Chúa. Amen onggiachonggay_99 nhắn với Gửi TCVN: Xin toàn thể gia đình TCVN cầu nguyện cho ông cố Giuse Dương Phách là nhạc Phụ của Già onggiachonggay_99 nhắn với Gửi Gia Đình TCVN: Xin toàn thể gia đình TCVN cầu nguyện cho ông cố Giuse Dương Phách là nhạc gia của Già cat nhắn với daohong2310: Chúc mừng bổn mạng bà quản daohong2310 (Thánh Rosa Lima Lễ nhớ ngày 23/8) phale nhắn với admin: Ngày 13/6 Lễ nhớ Thánh Antoine de Padoue. Chúc mừng bổn mạng admin. LUCIA_HUONG nhắn với TCVN: Lucia Nguyen xin Thien Chua và Mẹ Maria ban cho tất cả Quý OBACE được BÌNH AN trong tháng HOA của Mẹ . Thank mlien07 nhắn với Gia đình Thánh ca: Xin Chúa Phục Sinh luôn đồng hành cùng ACE trong mọi bước đường của cuộc sống. Xin cho chúng ta luôn sống và làm chứng cho Chúa Phục Sinh. Amen. JB.Lưu Hùng Vương nhắn với TCVN: Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ,  xin cho Linh hồn Đức Ông Phêrô Nguyễn Quang Sách được sớm hưởng phúc quê Trời. JB.Lưu Hùng Vương nhắn với TCVN: Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho tôi tớ Chúa là Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa được sớm hưởng phúc quê Trời. ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Valentine's Day, kính chúc ACE luôn vững bền trong Tình Yêu ĐÃ - ĐANG và SẼ đoan hứa. ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Ca - Nhạc sỹ và ACE năm mới ĐINH DẬU: Tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA bethichconlua nhắn với TCVN: Chúc cả nhà tràn đấy ơn Chúa mlien07 nhắn với Ace: Chúc anh chị em bình an đón Chúa đến vui vẻ. phale nhắn với F.X Nhatdong: Chúc mừng bổn mạng F.X Nhatdong! Chúc người tông đồ nhỏ mãi là tông đồ nhiệt thành! Ước mong em mãi yêu DĐTCVN và cùng chung tay xây dựng nhà nhỏ.

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Suy niệm

 1. #1
  trandinhmy43's Avatar

  Tham gia ngày: Nov 2010
  Tên Thánh: phêrô
  Giới tính: Nam
  Đến từ: hà tĩnh
  Bài gởi: 25
  Cám ơn
  171
  Được cám ơn 46 lần trong 17 bài viết

  Default Suy niệm

  "Khoâng coù ai ñem toâi xuoáng hoà."

  "Khoâng coù ai ñem toâi xuoáng hoà." (Gioan 5:7). Ngöôøi ñau oám naøy ñaõ naèm ñoù suoát ba möôi taùm naêm vaø chaúng ñöôïc ai chuù yù ñeán. OÂng muoán ñöôïc chöõa khoûi beänh taät, nhöng chöa moät laàn ñöôïc nhuùng vaøo hoà Bethzatha. OÂng khoâng theå töï di chuyeån nhanh choùng vaø chaúng ai buoàn giuùp oâng. Chuyeän naøy thaät laø buoàn bieát bao. Nhöng chuùng ta chôù khoùc thöông ngöôøi cuõ maø queân ngöôøi môùi baây giôø. Bieát bao nhieâu ngöôøi treân theá giôùi naøy, ngaøy nay, ngheøo caøng ngheøo theâm, bieát bao keû khoâng nhaø, bieát bao nhieâu ngöôøi ñang haáp hoái vì ñoùi khaùt, vaø bieát bao nhieâu ngöôøi ñang böôùc ñi trong toái taêm.
  "Taát caû nhöõng ai keâu caàu danh Ñöùc Chuùa seõ ñöôïc cöùu thoaùt. Theá nhöng laøm sao hoï keâu caàu Ñaáng hoï khoâng tin? Laøm sao hoï tin Ñaáng hoï khoâng ñöôïc nghe? Laøm sao maø nghe, neáu khoâng coù ai rao giaûng?Cuõng nhö ngöôøi ñau yeáu treân khoâng ñöôïc chöõa laønh khi khoâng coù ai giuùp anh, ngöôøi ta khoâng bieát ñeán Chuùa neáu khoâng coù ai chia seû Tin Möøng vôùi hoï.
  Ñuùng laø vieäc hoaùn caûi caùc linh hoàn laø coâng vieäc cuûa Thieân Chuùa, nhöng chính chuùng ta laø nhöõng ngöôøi ñöôïc goïi ñeå rao giaûng. Thaùnh Phanxicoâ thaønh Assisi noùi: "Haõy rao giaûng moïi luùc. Söû duïng lôøi noùi cuûa chuùng ta khi caàn". Noùi caùch khaùc, ñieàu quan troïng nhaát laø trong cuoäc soáng cuûa chuùng ta, chuùng ta phaûi neân chöùng nhaân cuûa ñôøi soáng môùi trong Chuùa Kitoâ vaø tuøy theo ñieàu kieän cuûa mình tham gia vaøo caùc coâng vieäc truyeàn giaùo.
  Ñöùc Gieâsu muoán chuùng ta neân muoái vaø aùnh saùng - ñuùng lieàu löôïng vaø vaøo thôøi ñieåm thích hôïp. Moät chuùt muoái coù theå laøm ngöôøi ta khaùt, nhöng nhieàu quaù seõ laøm hoï ñau oám. Chuùt aùnh saùng vöøa phaûi mang laïi aám cuùng, nhöng aùnh saùng choùi chang thieâu ñoát. Cuõng vaäy, vieäc truyeàn giaùo caàn ñöa ra söï thaät trong caùch theá loâi cuoán ngöôøi ta - khoâng aùp löïc hay cao ngaïo. "Haõy luoân luoân saün saøng traû lôøi cho baát cöù ai chaát vaán veà nieàm hy voïng cuûa anh em. Nhöng phaûi traû lôøi caùch hieàn hoøa vaø vôùi söï kính troïng". Chuùng ta ñöôïc keâu goïi ñeå môøi moïi ngöôøi chia seû kinh nghieäm ñöôïc thanh taåy vaø canh taân trong Thieân Chuùa maø chuùng ta ñaõ laõnh nhaän. Trong khi chuùng ta chìm trong nöôùc cuûa hoàng aân vaø quyeàn naêng chöõa laønh, öôùc gì chuùng ta cuõng môøi goïi moïi ngöôøi haõy ñeán vaø cuøng chia seû vôùi chuùng ta.
  "Laïy Chuùa, con caùm taï Chuùa vì hoàng aân Ngaøi ñaõ thöông ban cho con. Xin cho con cuõng bieát môøi goïi anh chò em ñang ñoùi khaùt coâng chính vaø söï thaät ñeán ñeå chia seû vôùi con nhöõng hoàng aân cuûa Chuùa. Xin Chuùa ñoaùi thöông naâng ñôõ hoäi chuùng con nöõa”.
  Chữ ký của trandinhmy43
  Lạy Chúa! Con yêu mến Ngài.

 2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không được gửi bài mới
 • Bạn không được gửi bài trả lời
 • Bạn không được gửi kèm file
 • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com