Xin anh chị tìm giúp em bài hát này. Có phần mở đầu như sau: "Lạy Cha Thánh An-tôn hay làm phép lạ, ngày xưa Cha đã hy sinh phụng sự Chúa..."