610 GMT +7
Thư Mục Vụ Năm Học Mới 2012-2013 của Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh, Giám mục Kon Tum

GpKt, 08.9.2012: Kính gửi Quý Độc giả "Thư Mục Vụ Năm Học Mới 2012-2013" của Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh, Giám mục Kon Tum, gửi sinh viên - học sinh.