Theo Công đồng Vaticanô II và Sách Giáo lý của Hội Thánh công giáo

1. Tin là gắn bó với Đức Giêsu Kitô (GH 9).
2. Đức tin là công trình của Chúa Thánh Thần (TG 15, MK 5, GH 12).
3. Đức tin và cộng đoàn Giáo Hội (GH 8, 11, 17, 65).
4. Những trợ giúp cho việc giáo dục đức tin: các bí tích (GLHTCG 1123, 1305), Lời Chúa (131, 1102, 1122, 1154, 2716), phụng vụ (1083, 1204, 1206).
5. Giáo dục đức tin và việc dạy giáo lý (GLHTCG 4-6, 1656, 2225-2226).
6. Đức tin và lý trí (TG 22; MV 36, 59; GD 10).
7. Sự dữ và câu giải đáp của đức tin (GLHTCG 309-314).
8. Linh mục có trách nhiệm về những người mất đức tin (LM 9).

1 Cha Tổng Đại Diện 12. 2012 04. 2013 05. 2013
2 Cha Giacôbê Đặng Công Anh 04. 2013 05. 2013 06. 2013
3 Cha Giuse Trương Đình Hiền 05. 2013 06. 2013 07. 2013
4 Cha Giuse Huỳnh Văn Sỹ 06. 2013 07. 2013 08. 2013
5 Cha Gioan-Phêrô Võ Tá Khánh 07. 2013 08. 2013 10. 2013
6 Cha Giuse Lê Kim Ánh 08. 2013 10. 2013 11. 2013
7 Cha Phêrô Đặng Son 10. 2013 11. 2013 12. 2012
8 Phaolô Nguyễn Văn Châu 11. 2013 12. 2012 04. 2013

http://gpquinhon.org