Quý vị và các bạn vào trang http://www.phunhai.net
Một số hình ảnh: Đêm 07/12/2012 Đêm diễn nguyện
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_9330 copy.jpg
Lần xem: 188
Kích thước: 111.1 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_9117 copy.jpg
Lần xem: 143
Kích thước: 82.7 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_9123 copy.jpg
Lần xem: 149
Kích thước: 105.7 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_9126 copy.jpg
Lần xem: 129
Kích thước: 111.4 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_9128 copy.jpg
Lần xem: 145
Kích thước: 104.0 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_9133 copy.jpg
Lần xem: 153
Kích thước: 115.2 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_9135 copy.jpg
Lần xem: 141
Kích thước: 96.9 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_9139 copy.jpg
Lần xem: 134
Kích thước: 109.3 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_9140 copy.jpg
Lần xem: 130
Kích thước: 115.6 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_9141 copy.jpg
Lần xem: 139
Kích thước: 103.2 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_9144 copy.jpg
Lần xem: 125
Kích thước: 96.9 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_9148 copy.jpg
Lần xem: 139
Kích thước: 117.7 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_9167 copy.jpg
Lần xem: 129
Kích thước: 115.9 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_9171 copy.jpg
Lần xem: 129
Kích thước: 102.6 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_9174 copy.jpg
Lần xem: 125
Kích thước: 114.1 KB