Mừng Bổn Mạng Thánh nữ Cêcilia. Lễ Bổn Mạng Ca Ðoàn Giáo Xứ ngày 23/11/2014
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  IMG_5732.jpg
Lần xem: 140
Kích thước:  157.5 KB
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  IMG_5734.jpg
Lần xem: 105
Kích thước:  150.9 KB
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  IMG_5735.jpg
Lần xem: 99
Kích thước:  146.2 KB