Hiện tại cộng đoàn đang chuẩn bị làm một Banner về Chúa giáng sinh... mang đậm nét Việt.
ACE nào biết, xin chia sẻ cho con!
Con cảm ơn!