THÔNG BÁO

Văn phòng Đại Diện đặc trách Giáo Sĩ đã nhận được báo cáo từ giáo phận Lafayette, Louisiana, về cha Nguyễn Văn Chánh, một linh mục được thụ phong tại Tổng Giáo Phận Los Angeles vào năm 1996, sau này vào năm 2001 cha đã nhập vào Giáo Phận Bắc Ninh, Việt Nam. Gần đây cha Nguyễn đã thi hành mục vụ trong Giáo Phận Lafayette cho đến tháng 7 năm 2015, tức là khi Cha đã tự xin rời sứ vụ mục vụ linh mục. Sau đó, cha tự xuất bản một cuốn sách về sự cứu rỗi và đã cố gắng tìm cách phổ biến sách tại các giáo xứ trong suốt Tiểu bang Louisiana. Giáo Phận Lafayette đã ban hành lời cảnh cáo sau đây về cuốn sách: "Một số yếu tố của sách này được coi là trái với giáo lý Công Giáo và đi chệch đường nghiêm trọng khỏi sự toàn vẹn của sự thật đức tin Công giáo. Do tính chất của các sai lầm về tín lý, cuốn sách này không phép được quảng bá dưới danh nghĩa Công giáo”. "Ngoài ra, các giáo xứ trong giáo phận Lafayette đã được thông báo rằng Cha Nguyễn "không được mời để diễn thuyết cho bất kỳ nhóm Công giáo nào" trong khi cha vẫn đang rời chức vụ. Nếu trường hợp cha Nguyễn tự đến quảng bá cuốn sách của mình trong các giáo xứ hay các tổ chức của Tổng Giáo Phận Los Angeles, cha không được phép (năng quyền) của Tổng giáo phận ở đây để làm như vậy. Nếu ai biết được rằng cha Nguyễn Văn Chánh đang tìm cách thực hành mục vụ bất cứ nơi nào trong Tổng Giáo Phận, xin vui lòng thông báo ngay cho Văn Phòng Giáo Sĩ của TGP tại (213) 637-7284.

(Bản chuyển ngữ tiếng Việt của Đồng Nhân)
Theo Vietcatholic.net