Đây là mẫu Alleluiah mà em nghe được từ một nhà thờ mà em không biết tác giả cũng như tìm chỗ nào để có thể down mẫu này
Nếu được, xin các anh chị tìm giúp em
Xin cám ơn mọi người rất nhiều

Em đã có gửi kèm file nghe để mọi người dễ tìm hơn
Mau_Alleluiah_A.rar